E-bültenimize abone olun, en son gelişmelerden ilk siz haberdar olun

Ortadoğu Teknik Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Cumartesi Pazar / 09:30 - 16:30 1
137 Saat (14 Hafta) Odtü Sem
25 Kişi
05 Aralık 2015

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak ve alanında profesyoneller yetiştirmek gayesiyle başlatılacak olan program, insan kaynakları departmanlarında çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile İnsan kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen uzman orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.                  

 Detaylı Bilgi

 

Lütfen ilgili web sitesini ziyaret ediniz; 

http://www.bm-institute.com/insankaynaklariyonetimi.htm

Üniversitelerin dört yıllık lisans mezunları, meslek yüksek okulu mezunları, açıköğretimin iki yıllık veya dört yıllık bölüm mezunları eğitime katılabilir.                                   "

Yüzde 80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.                                        

Haftada 12 saat, toplam 137 saat sürecek eğitimde şu başlıklar incelenecektir;

 

BÖLÜM I: KÜRESEL DEĞİŞİM, İŞGÜCÜ YAPISINDA DEĞİŞME VE GELİŞEN İKY
A. GENEL GİRİŞ

1. Program Hakkında Bilgi
2. İKY'nin Anlamı, Amaçları, Kapsamı, Önemi
3. İKY İşlevleri, İşyeri ve Yönetici

B. KÜRESEL DEĞİŞME, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İKY

3. 2000'li Yıllarda İKY:
a. Değişim süreci ve İKY'nin gündemi
b. İşyerleri ve işgücü piyasasının küreselleşmesi
c. Değişimde İnsan Kaynakları: 'Örgütte insan ilişkileri' gelişmeleri
4. İKY'ni Etkileyen ve Değişen Koşullar
a. Dış çevre koşulları ve İKY: Küresel gelişmelerin örgüt, işgücü pazarı ve örgüt yönetimine etkileri
b. İç çevre süreç ve sistemleri: İK planlaması, işe almalar, İK geliştirilmesi, ücretlendirme ve yararlandırma, iş güvenliği, sağlık, çalışan-işveren ilişkileri

C. REKABET ORTAMINDA İKY'NİN ETKİNLİK ALANLARI

5. İKY'nin İşlevi ve Özellikleri
6. İKY'nin Etkinlikleri
7. İKY ve Değişen Örgüt
8. İşgücü Piyasasının ve İnsan Kaynaklarının Örgütlenmesi
a. İşgücü pazarının yeniden örgütlenmesi ve İKY
b. Esnek işgücü ve İKY
c. Uluslararası işgücü piyasası , işgücü farklılaşması ve İKY

D. MOTİVASYON VE UYGULAMALARI

9. İK Politikaları, İK Planlaması
10. Stratejik İK Planlaması ve Uygulama Süreci:
a. Amaçlar, çevresel koşullar, stratejiler
b. İşe alma, seçme, yerleştirme süreci
c. Yönetici envanteri ve kilit noktalara 'yedek-yönetici' hazırlama süreci
d. İşgören fazlalığı ve işgücü planlaması: Sınırlı çalıştırma ve 'downsizing'
e. İK bilgi sistemleri: Karar vermede gerekli ve zamanında bilgi sistemi

BÖLÜM II: İŞE ALMA, YERLEŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
A. İŞ ANALİZİ VE KULLANIM ALANLARI

1. İş Analizinin Tanımı, Kapsamı ve İKY İçindeki Yeri
2. Farklı İş Analizi Yöntem ve Teknikleri
3. İş Analizinin Temel Ürünleri: İş Tanımları ve İş Profilleri
4. İş Analizi Bilgilerinin Kullanım Alanları
5. İş Analizi Uygulaması
6. Norm Kadro Çalışmaları

B. PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME

7. Personel Çekme
8. Personel Seçme Süreci, Seçme Sürecini Etkileyen Çevresel Etmenler
9. Personel Seçmede Kullanılan Test, Teknik ve Yöntemler
10. Personel Seçme Mülakatları: Mülakat Türleri ve Teknikleri
11. Kullanılan Test ve Tekniklerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Geçerlik ve Güvenilirlik Analizleri)
12. Personel Seçmede Kullanılan Karar Verme Stratejileri

C. PERFORMANS YÖNETİMİ

13. Performans Değerlendirmenin Amacı
14. Performans Kriterlerinin (Öznel ve Nesnel) Belirlenmesi
15. Performans Değerlendirme Süresi ve Yöntemleri
16. Farklı Değerlendirme Formatları/Ölçekleri
17. Değerlendirme Hataları/Yanlışlıkları
18. Performans Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar:
a. Çok kaynaklı değerlendirme (360 derece geribildirim) ve kültür
b. Yetkinlik geliştirme ve değerlendirme modelleri
c. Takım performansını değerlendirme
19. Performans Geribildirimi ve İlkeleri
20. Performans Geribildirimi Uygulaması

BÖLÜM III: PERSONEL EĞİTİMİ VE EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ
A. EĞİTİM, GELİŞTİRME VE EĞİTİM DEĞERLENDİRME

1. Eğitim ve Geliştirme Süreçleri
2. Eğitim ve Geliştirme Amaç ve Gereksinimlerin Belirlenmesi
a. Örgüt, iş ve çalışan odaklı gereksinim analizlerinin yapılması
b. Eğitim hedeflerinin belirlenmesi
3. Yeniden Eğitim/Yeni Kuşaklar İçin Eğitim ve Geliştirme
4. Personel Eğitim ve Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
a. İşbaşında eğitim/geliştirme
b. İş-dışında eğitim/geliştirme
5. Eğitim/Geliştirme Programlarının ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

B. İŞGÜCÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YETKİLENDİRİLMESİ
6. Çalışanların Güçlendirilmesi/Yetkilendirilmesi
7. İş Yaşamı Kalitesi ve İş Tatmini

BÖLÜM IV: İŞ DEĞERLEMESİ, ÜCRETLENDİRME, YARARLANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME

A. İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRETLENDİRME

1. Performans Temelli Ödeme/Ödüllendirme Stratejileri
2. Ücretlendirme, Ücrette ve Ödüllendirmede Adalet
3. Ücretlendirme-Yararlandırma Ölçütleri: Örgüt Politikası, İşgücü Piyasası, İş Özellikleri (İş Değerlemesi), Çalışan-Odaklı Ölçütler
4. İş Değerleme ve Ücretlendirme Yöntemleri, Uygulamaları, Sonuçları

B. İK VE ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM

BÖLÜM V: İŞYERİ/İŞ İLİŞKİLERİ VE İŞGÖREN HAKLARI, DİSİPLİN VE KAMU YÖNETİMİNDE İKY

A. ÇALIŞAN-İŞVEREN İLİŞKİLERİ

1. Çalışanların İşyerindeki Ekonomik-Sosyal-Bireysel Hakları: "Sosyal Sözleşme"
2. Çalışma Yaşamında Sosyal Güvenlik ve Gelişen Sosyal Güvenlik
Uygulamaları
3. Türkiye'de Değişen Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sorunları
4. Çalışma Yaşamında Sendikalar: Rolleri, Önemleri, Gelişmeleri ve Etkinlikleri
5. 2000'li Yılların İşyerlerinde ve Türkiy'de Sendikal İlişkiler, Olası Gelişmeler
6. Çalışan-işveren İlişkileri, Bireysel/Toplu Pazarlık Sistemleri ve İKY
7. İKY ve Sendikalar

B. İŞGÖREN HAKLARI VE DİSİPLİN

8. Çalıştırılmasında Sorun Olan İşgörenler ve Başa çıkma Yolları
9. Disiplin Sorunları ve Başa Çıkma Yolları
10. Disiplin'e Yaklaşımlar ve Uygulamamalar

C. KAMU YÖNETİMİNDE İKY

12. Kamu Kesiminin Personel Özellikleri ve İşgücü Kaynakları
13. Kamu Yönetiminde "Personel'den İKY'ye"

BÖLÜM VI: ÖRGÜT YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

A. ÖRGÜT: YAKLAŞIMLAR, TEMEL İLKELER VE İKY

1. Örgütler ve Yönetim
2. Örgütleri Anlamak (Örgütlere Metafor Aracılıyla Bakış)
3. Örgüt Modelleri
4. Örgüt Analiz Yöntemleri
5. Örgüt Geliştirme, Örgütsel Reform ve İnnovasyon
6. Örgütler ve İnsan Kaynakları Birimleri
7. Geleceğin Örgütleri

B. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ: SEÇİLMİŞ KONULAR

8. Kariyer Planlama
9. Müzakere Teknikleri
10. Zaman Yönetimi
11. Çatışma Yönetimi
12. Gruplar ve Takımlar, Çağdaş Yönetimdeki Yeri
13. İş yasası ve Uygulamaları                                    

Eğitim ODTÜ Akademik Kadrosu tarafından verilecektir;

Prof.Dr. Alaeddin Tileylioğlu
Prof.Dr. Ali Gitmez
Prof.Dr. Canan Sümer
Doç.Dr. Demet Varoğlu
İK Müdürü Ersun Türköz
Yrd.Doç.Dr. Pınar Acar
Prof.Dr. Şinasi Aksoy
Öğr.Gör. Tuğrul Atasoy
Dr. Yıldırım Koç
Doç.Dr. Yılmaz Üstüner

Lütfen ilgili web sitesini ziyaret ediniz;

http://www.bm-institute.com/insankaynaklariyonetimi.htm

Bilgi ve Ön Kayıt Formu

Detaylı Bilgi İçin:

Zeynep Kaygusuz 0212 273 15 05 0212 288 72 73 0212 288 72 73
Kapat
12 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014